K predplatnému doprava zadarmo
Každý mesiac 5 skvelých produktov
Doručenie na Slovensko aj Česko

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

CuteBox s.r.o. (ďalej len „VOP“)

I. Základné ustanovenia:

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy alebo dohody o predplatnom, pričom:

 1. na strane predávajúceho vystupuje spoločnosť CuteBox s.r.o., so sídlom Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra, IČO: 53 098 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51361/N (ďalej len „predávajúci“) a
 2. na strane kupujúceho vystupuje:
 • spotrebiteľ (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) alebo
 • podnikateľ (ďalej aj ako „podnikateľ“).

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke cutebox.sk/o-nas .

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,

Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1

tel. č. 037/772 02 16

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji na diaľku“).

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP ako aj obsahom Reklamačného poriadku, ktorý tvorí súčasť VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

V prípade tovaru/veci ponúkanej predávajúcim pod označením „CuteBox“ sa rozumie 5 kusov kozmetických výrobkov vrátane darčekovej škatuľky, v ktorej budú tieto kozmetické výrobky kupujúcemu zasielané, preto v prípade vrátenia tovaru je potrebné vrátiť nielen nepoužité kozmetické výrobky ale aj darčekovú škatuľku, v opačnom prípade nebude možné zakúpený tovar považovať za kompletný. Predávajúci teda výslovne upozorňuje kupujúceho, že kompletným tovarom sa rozumie škatuľka vrátane jej obsahu.

Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že obsah škatuľky nie je kupujúcemu vopred známy t.j. kupujúci súhlasí s touto formou predaja, kedy si zakúpením produktu „CuteBox“ zakúpi vopred ním nešpecifikované kozmetické výrobky, ktoré sa budú nachádzať v škatuľke.

Dohodou o predplatnom sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu za príslušné časové obdobie. Dohoda o predplatnom môže byť samostatnou zmluvou alebo môže byť súčasťou kúpnej zmluvy, pričom skutočnosť, že ide vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho (aj) o dohodu o predplatnom určuje skutočnosť, že kupujúci si objednal tovar s označením „predplatné“.

 II. Kúpna zmluva:

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovú stránku predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na e-mail, ktorý bol kupujúcim spotrebiteľom zadaný; na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi elektronickými prostriedkami s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu určenú podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady vzniknuté kupujúcemu v dôsledku realizácie kúpy tovaru (napr. na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku – telefón, internet, atď.) sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec aj dokumenty, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade s kúpnou zmluvou.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu:

 • podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,
 • spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu tovaru v súlade s VOP.

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný uvádzať pre kupujúceho spotrebiteľa lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu:

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spotrebiteľovi v čo možno najkratšej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Obvyklá lehota pre dodanie tovaru predstavuje 5 pracovných dní odo dňa expedície tovaru. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, kupujúci ho môže vyzvať, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si konkrétne zloženie jednotlivých výrobkov (ingrediencie, alergény, a pod.) vždy overil na webových stránkach konkrétnych výrobcov, a to pred použitím konkrétneho výrobku.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií:

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov

IV. Ceny:

V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu tovaru a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takom prípade bude kupujúceho informovať o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovare presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnu stanovenú cenu;
 • predávajúci zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania (ak nenastane niektorý z prípadov opísaný v časti IV. týchto VOP). Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať tovar je možné na cutebox.sk/box

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od kúpnej zmluvy prečítal návod na použitie, zloženie výrobku.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o predaji na diaľku má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru vami alebo vami určenou treťou osobu s výnimkou dopravcu. Lehota sa považuje za dodržanú, ak odošlete svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci v uvedenej lehote informuje predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára uvedeného na cutebox.sk alebo zaslaním vyplneného formulára spolu s tovarom. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu TU .

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

CuteBox s.r.o., Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra

Tovar je kupujúci povinný vrátiť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a to kompletný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal (v prípade tovaru s označením „CuteBox“ sa za tovar považuje škatuľka vrátane obsahu). Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci vráti tovar poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s § 10 ods. 4 zákona o predaji na diaľku). V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu  kupujúci  vrátil  pri  odstúpení  od  zmluvy,  je  poškodený  zavinením  kupujúceho,  je predávajúci  oprávnený  domáhať  sa  zodpovednosti  za  vzniknutú  škodu  na  súde.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, ktorý moment nastane skôr.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (t.j. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlené vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým formulárom odstúpenia.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy na diaľku, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní, darovacia zmluva stráca účinnosť ku dňu odstúpenia a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký bol kupujúcim použitý v procese objednávky, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, potom berie kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu aj prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal (v prípade tovaru s označením „CuteBox“ sa za tovar považuje škatuľka vrátane obsahu).

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru:

Mimo prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je možné spravidla do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim tak, že predávajúci kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Pokiaľ kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. 

VII.  Platobné podmienky:

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Kupujúci súhlasí s vyhotovením a doručením daňového dokladu v elektronickej podobe (tzv. elektronická faktúra) predávajúcim, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

VIII. Dodacie podmienky:

 1. Spôsoby dodania

Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania:

 • zasielanie prepravnou službou,
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb.

 1. Ostatné podmienky

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu hello@cutebox.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou

IX. Dohoda o predplatnom

Dohodou o predplatnom sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu za príslušné časové obdobie.

Na uzatvorenie dohody o predplatnom a dodanie tovaru sa vzťahujú ustanovenia uvedené v čl. II. Kúpna zmluva týchto VOP s odlišnosťami uvedenými v tomto čl. IX. VOP.

Ak si kupujúci objednal tovar tak, že si jeho dodanie po určitú dobu predplatil, potom predávajúci dodá tovar kupujúcemu postupne v mesačných intervaloch, pričom tovar bude expedovaný vždy v 10-ty deň v kalendárnom mesiaci (ak pripadne tento deň na deň pracovného pokoja alebo sviatok, potom najbližší pracovný deň. Obvyklá lehota pre dodanie tovaru predstavuje 5 pracovných dní odo dňa expedície tovaru.

V prípade, ak si kupujúci spotrebiteľ objednal tovar tak, že si jeho dodanie po určitú dobu predplatil, potom môže odstúpiť od uzavretej dohody o predplatnom len v lehote 14 dní po dodaní prvého dodaného tovaru. Všetky ostatné práva a povinnosti ohľadne odstúpenia od dohody o predplatnom sa spravujú ustanoveniami o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedenými v čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy týchto VOP.

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od dohody o predplatnom v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že mu bude zo strany predávajúceho umožnené od dohody o predplatnom odstúpiť, platia ustanovenia uvedené v čl. VI. bod B. týchto VOP.

Ustanovenia čl. II. až VIII. týchto VOP sa použijú aj na Dohodu o predplatnom s odlišnosťami uvedenými v tomto čl. IX. VOP.

X. Záručné podmienky:

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. Záverečné ustanovenia:

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej platformy alternatívneho riešenia sporov (Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný informovať o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Jedným zo subjektov je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je hello@cutebox.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 9.9.2020 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Košík0
Žiadne produkty v košíku!