K predplatnému doprava zadarmo
Každý mesiac 5 skvelých produktov
Doručenie na Slovensko aj Česko

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI Cutebox s.r.o.

I. Základné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ak

  1. na strane predávajúceho vystupuje spoločnosť CuteBox s.r.o., so sídlom Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra, IČO: 53 098 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51361/N (ďalej len „predávajúci“) a
  2. na strane kupujúceho vystupuje:
  • spotrebiteľ (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) alebo
  • podnikateľ (ďalej aj ako „podnikateľ“).

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom  č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

Reklamácia a tovar zasielajte na adresu:

CuteBox s.r.o., Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra

Formulár pre uplatnenie reklamácie je k nahliadnutiu / stiahnutiu TU

II. Zodpovednosť za vady plnenia – platí pre spotrebiteľa:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy.

III. Práva a povinnosti z vadného plnenia – platí pre spotrebiteľa:

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie povinný kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade, že sa kupujúci informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

  • pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie;
  • po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas;

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, postačí jeho odoslanie e-mailom, ak ho má predávajúci k dispozícii.

Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný:

predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho, predložiť vyplnený reklamačný formulár, odovzdať predávajúcemu tovar v prípade uplatnenia reklamácie a poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie – platí pre spotrebiteľa:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods.  1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods.  2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods.  3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods.  1 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

Ak sú s tovarom poskytované darčeky, zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V. Vady tovaru, nároky z vád tovaru, ak je kupujúcim podnikateľ:

Nároky z vád tovaru, ak je kupujúcim podnikateľ sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom kupujúci podnikateľ je povinný preukázať zodpovednosť predávajúceho.

VI. Alternatívne riešenie sporu:

Podrobnejšie sú ustanovenia o alternatívnom riešení prípadného sporu uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho v časti – Záverečné ustanovenia.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa prvej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je hello@cutebox.sk

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 9.9.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia.

Košík0
Žiadne produkty v košíku!