K predplatnému doprava zadarmo
Každý mesiac 5 skvelých produktov
Doručenie na Slovensko aj Česko

OCHRANA SÚKROMIA

 1. Všeobecné ustanovenia

Vážení zákazníci CuteBox s.r.o.,

spoločnosť CuteBox s.r.o., so sídlom Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 098 005, DIČ: 2121262440, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51361/N (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním elektronického obchodu (e-shopu) na internetovej stránke https://cutebox.sk/.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, ako aj o Vašich právach a možnostiach ich uplatnenia. Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom e-shopu na internetovej stránke https://cutebox.sk/ ako dotknutým osobám.

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ktorá využíva, alebo má záujem o využitie služieb Prevádzkovateľa, alebo vstupuje s Prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov.

Odporúčame Vám starostlivo sa s týmito Zásadami ochrany osobných údajov oboznámiť.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

CuteBox s.r.o.

so sídlom Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 53 098 005

DIČ: 2121262440

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51361/N

Kontaktné údaje: hello@cutebox.sk

Tel. číslo: +421 907 539 776

 1. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nemá vymenovanú zodpovenú osobu. Dotknuté osoby sú oprávnené Prevádzkovateľa vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: hello@cutebox.sk, alebo na tel. čísle: +421 907 539 776

 1. Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje však môžeme poskytovať iným príjemcom, podieľajúcim sa na doručení tovaru (prepravné spoločnosti a poštový podnik), realizácií platieb na základe zmluvy (kuriérske spoločnosti v prípade platby na dobierku, prevádzkovatelia platobných brán), osobám zabezpečujúcim prevádzkovanie e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, obchodným partnerom, ako aj orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak nám takáto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Prístup k Vašim osobným údajom majú spravidla iba konatelia a spoločníci Prevádzkovateľa, ktorí sú povinní považovať Vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za účelom ich ochrany, za prísne dôverné.

Bližšie údaje a kontaktné údaje o príjemcoch sú dostupné na vyžiadanie na e-mailovej adrese: hello@cutebox.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa doručenia (pripadne fakturačná adresa), dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, a iné doplňujúce identifikačné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania) spracúvame predovšetkým za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom (kúpna zmluva); pri objednávke tovaru sa vyžadujú osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje), ktoré sú nevyhnutné pre úspešné spracovanie a vybavenie objednávky; poskytnutie osobných údajov je jednou z povinných požiadaviek pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, bez poskytnutia ktorých nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť, alebo ju zo strany Prevádzkovateľa plniť. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje ďalej spracúvame aj na účely evidencie zákazníkov a objednávok, doručenia tovaru, evidencie reklamácií a iné účely, ktoré nám ako Prevádzkovateľovi vyplývajú z platných právnych predpisov.

Určité osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailovú adresu) taktiež spracúvame aj za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré ste si už u nás zakúpili, a o ktoré by ste preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, zasielanie newsletterov, informovanie zákazníkov o novom tovare, či na akékoľvek iné reklamné a marketingové účely predávaných produktov zo strany Prevádzkovateľa. Na tieto účely je základom spracúvania predovšetkým Váš súhlas, alebo náš oprávnený záujem.

Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia rôznych súťažných akcií, vyhodnotenia, ukončenia, doručenia prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu je potrebný Váš súhlas, pričom zároveň bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu trvania danej súťažnej akcie a plnenia našich povinností s tým spojenými.

Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy môžete ďalej spracúvať aj v prípade vyplnenia kontaktného formuláru na našej internetovej stránke, a to za účelom kontaktu s Vami, a prípadného spracovania vzniku kontaktu na účely poskytnutia našich služieb.

Vaše osobné údaje spracovávame ďalej z dôvodu, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, a to najmä pre daňové a účtovné účely.

Prevádzkovateľ osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Osobné údaje Prevádzkovateľ nebude spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s účelmi spracúvania.

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy na relevantnom právnom základe, a to:

 • čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. zasielanie newsletterov, reklamné a marketingové akcie, súťaže);
 • čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým plnenie zmluvy (napr. plnenie kúpnej zmluvy);
 • čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. daňové a účtovné účely);
 • čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. f) ZOOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (napr. oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov, zasielanie obchodných oznámení);
 • Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Pre účely bližšie špecifikované vyššie spracovávame osobné údaje, ktoré nám priamo poskytnete. Ide predovšetkým o nasledujúce kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa doručenia (pripadne fakturačná adresa), dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo a iné doplňujúce identifikačné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Doba spracúvania

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných údajov. V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvaní Vášho súhlasu so spracovaním. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie účelu, alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 • Prenos osobných údajov

S prihliadnutím na čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 19 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňuje.

 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Radi by sme Vás však informovali, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva profilovanie, a to na účely priameho marketingu zákazníkom, a na základe Vášho súhlasu. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Na základe uvedeného Vám posielame individualizované správy a ponuky našich produktov. Profilovanie Vašich osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty Vašim požiadavkám.

V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, a tieto sú profilované, dovoľujeme si Vás týmto osobitne informovať o Vašom práve kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 1. Udelenie súhlasu / Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte spôsobom uvedeným nižšie. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z Vašej strany.

 1. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa

V niektorých prípadoch je spracúvanie osobných údajov získaných z Vašej strany realizované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, ktorým je oprávnený záujem. Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či nedochádza k neprimeranému zásahu do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Za týmto účelom zároveň vykonal test proporcionality, na základe ktorého vyhodnotil, že oprávnený záujem je v danom prípade skutočne oprávnený.

V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem (napr. v prípade priameho marketingu) Vás týmto osobitne informujeme o Vašom práve kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 1. Poučenie dotknutej osoby

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania Vašich údajov a právo na opravu údajov, ktoré o Vás spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k Vašim osobným údajom alebo na ich prenos. V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie.

 • Spôsob uplatňovania práv

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto časti alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás o prijatom opatrení alebo o vymazaní Vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s Vašou požiadavkou, ako aj každého príjemcu, ktorému sa poskytli podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť priamo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu prevádzkovateľa: CuteBox s.r.o., so sídlom Chmeľová dolina 20, 949 01 Nitra, Slovenská republika, alebo elektronicky prostredníctvom podania žiadosti na e-mailovú adresu hello@cutebox.sk

Pre vybavenie Vašej žiadosti od Vás môžeme požadovať poskytnutie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste nám predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov vždy požadujeme len v nevyhnutne nutnej miere pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po jej obdržaní, pričom si zároveň vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace v zložitejších prípadoch.

 • Vymazanie Vašich osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným vyššie, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky Vaše osobné údaje, ktoré máme, ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných povinností, ako sú opísané vyššie. Všetky Vaše osobné údaje tiež vymažeme v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak ste nám súhlas predtým poskytli, alebo ak to bude vyžadovať zákon.

 • Oprava vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Pre uplatnenie žiadosti o opravu nás prosím kontaktuje spôsobom uvedeným vyššie.

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.

 • Sprístupnenie a prenosnosť Vašich osobných údajov

Máte právo požiadať informáciu o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. V prípade, že máte záujem o prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným vyššie.

Ak budete požadovať prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, môžeme niektoré Vaše osobné údaje (najmä údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo Vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, ak takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a oprávnené záujmy iných osôb, a ak bude technicky uskutočniteľný.

 • Právo vzniesť námietky

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

 • Obmedzenia spracovania

Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

 • Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako Prevádzkovateľ takéto súbory ukladáme na Vašom zariadení s cieľom zabezpečiť nielen riadne fungovanie predmetnej webovej lokality, ale aj na účely ukladania Vašich predvolieb pri nakupovaní, zobrazenie histórie prehliadaných produktov,  čím sa Vám snažíme Vaše nakupovanie uľahčiť a zefektívniť. Tieto súbory ďalej využívame na reklamné a marketingové účely, ako aj na účely sledovania počtu návštevníkov našej internetovej stránky, tzv. monitoring návštevnosti s cieľom skvalitňovať naše služby.

Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na tieto účely využíva najmä nasledovné typy cookies:

 • Technické súbory cookies (predstavujú základ pre fungovanie našej internetovej stránky, pričom pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod našej internetovej stránky);
 • Prevádzkové cookies (predstavujú spôsob zhromažďovania štatistických informácií o tom, ako používate našu internetovú stránku, monitorujú Vašu návštevnosť, a teda slúžia predovšetkým na našu analýzu a vylepšenie internetovej stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našej internetovej stránky);
 • Reklamné a marketingové cookies (predstavujú spôsob, akým Vám zobrazujeme obsah reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom; tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našej internetovej stránky a prostredníctvom nich môžeme voči Vám efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu). Zbieranie údajov o Vašom správaní sa na našej internetovej stránke za účelom cielenej reklamy je spravidla aktivované na základe Vášho súhlasu. Zbieranie údajov týmto spôsobom je dobrovoľné, a tieto cookies nebudeme využívať, pokiaľ ich nepovolíte. Súhlas môžete navyše kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia internetového prehliadača.

Zároveň by sme Vás radi informovali o tom, že používanie súborov cookies si môžete vo svojom webovom prehliadači nastaviť, resp. obmedziť, a to zablokovaním cookies, alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej internetovej stránky.

V súvislosti s osobnými údajmi uvádzame, že na základe použitia cookies sú vo väčšine prípadov zbierané a využívané anonymné údaje. Iba výnimočne môžu byť niektoré z používaných cookies párované s Vašimi osobnými údajmi, a teda môžu viesť k identifikácii návštevníkov našej internetovej stránky.

V takom prípade tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy alebo na právnom základe plnenia zmluvy, ak je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné v súvislosti s nákupom tovaru zákazníkom na našej internetovej stránke (napr. ak spracúvame na základe cookies informácie o tom, že je zákazník prihlásený vo svojom účte, aký tovar si prihlásený zákazník vložil do košíka, a pod.). Taktiež právnym základom na spracúvanie informácií z cookies môže byť udelenie Vášho súhlasu (napr. na reklamné a marketingové cookies, a pod.).

 1. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na našej internetovej stránke https://cutebox.sk/.

O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej internetovej stránky https://cutebox.sk/.

Odoslaním objednávky v e-shope Prevádzkovateľa potvrdzujete, že s týmito Zásadami ochrany osobných údajov ste sa oboznámili.

Ako dotknuté osoby nás môžete kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie podrobnejších informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o používaní cookies, a to na e-mailovej adrese: hello@cutebox.sk

Košík0
Žiadne produkty v košíku!